Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 20

"Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może"
Janusz KorczakCele koncepcji pracy przedszkola


 • Skuteczne i nowoczesne wychowanie i nauczanie wspierające rozwój kompetencji kluczowych, rozwijające zainteresowania i zdolności
 • Wyrównywanie sznas rozwojowych dzieci
 • Kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych i prospołecznych
 • Rozwój możłiwości realizacji wychowawczej roli przedszkola we współpracy z rodzicami
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym


Wizja naszego Przedszkola


 • Przedszkole bezpieczne, otwarte, przyjazne dla dzieci, rodziców i personelu
 • Przedszkolak dobrze wychowany, twórczy i ciekawy świata
 • Przedszkolak optymistyczny, zaradny i samodzielny na miarę swoich możliwości
 • Przedszkolak przygotowany do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach kształcenia
 • Programy w przedszkolu nastawione na wszechstronny rozwój dziecka
 • Przedszkole ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobowościowy nauczyciela
 • Przedszkole rozpoznawalne w środowisku lokalnym
 • Przedszkole posiadające dobrą i nowoczesną bazę


Misja naszego Przedszkola]


 • Zapewniamy dzieciom pełne bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
 • Urzeczywistniamy ideę korczakowską w poszanowaniu godności i szacunku każdego dziecka
 • Rozwijamy kompetencje kluczowe dziecka, jego zdolności i zainteresowania
 • Przygotowujemy dziecko do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji poprzez odkrywanie jego mocnych stron
 • Rozwijamy samodzielność i zaradność, kształtujemy postawę optymisty
 • Wspieramy wychowawcze i edukacyjne działania rodziców
 • Wspomagamynauczycieli poprzez formy doskonalenia ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb dziecka
 • Wzmacniamy pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku


Wizja naszego absolwenta


 • Postępuje zgodnie z uniwersalnymi wartościami moralnymi: kultura osobista, tolerancja, życzliwość, dobro, piękno, indywidualność, empatia i koleżeństwo
 • Jest świadomy swoim mocnych stron i w oparciu o nie buduje pozytywną samooceną oraz sylwetkę optymisty
 • Z zainteresowaniem bada środowisko społeczne, przyrodnicze i techniczne
 • ]Posiada dobrą umiejętność komunikowania się i potrafi współdziałać w zespole
 • Zna i potrafi stosować zasady dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz unikanie zagrożeń
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Zna swoją tożsamość regionalną i narodową
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesów w dalszym etapie edukacji


Nauczyciel


 • Tworzy pozytywną atmosferę w kontaktach z rodziną dziecka oraz współpracownikami
 • Jest komunikatywny, twórczy i otwarty na nowości, taktowny i dyspozycyjny
 • Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania
 • Wspiera rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami
 • Aktywizuje rodzinę dziecka do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • Doskonali swoją wiedzę i umiejętności i uzyskuje nowe doświadczenia, stosuje nowatorskie metody pracy
 • Współdziała z zespołęm dla dobra dziecka
 • Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem
Przedszkolowo.pl logo