Statut i Regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi dokumentami przedszkolnymi:

Statut Samorządowego Przedszkola nr 20 w Krakowie - określa, między innymi,
cele i zadania przedszkola, organizację jego działalności, zakres praw i obowiązków pracowników oraz wychowanków, a także zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.


Procedura dot. zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 20

Regulamin placu zabaw

KODEKS PRZEDSZKOLA NR 20


CZEGO MOŻE OCZEKIWAĆ RODZIC:
Dostarczania informacji na temat zachowania dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń.
Udzielania rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Znalezienia wspólnych środków zaradczych i poczynienia wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy z dzieckiem.
Zapoznania z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich respektowania.
Zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.
Podmiotowego traktowania dziecka.

CZEGO MY OCZEKUJEMY OD RODZICÓW:
Zobowiązania się do przestrzegania zapisów statutowych przedszkola.
Interesowania się osiągnięciami, niepowodzeniami dziecka; wspomagania ich w razie niepowodzeń.
Informowania nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka, pozytywnych jak i negatywnych.
Zapoznawania się z treścią ogłoszeń zamieszczanych w „Kąciku dla rodziców” i na stronie internetowej przedszkola.
Angażowania się w prace społeczne na rzecz przedszkola i grupy.
Przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach.
Respektowania uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
Przestrzegania drogi służbowej w przypadku załatwiania wszelkiego rodzaju spraw.

PRZEDSZKOLAK POWINIEN:
Szanować kolegów i osoby dorosłe.
Pamiętać o „magicznych” słowach.
Pomagać innym.
Być życzliwym, uprzejmym.
Bawić się zgodnie.
Szanować własność innych.
Pytać o zgodę dorosłych i kolegów.
Bawić się bezpiecznie.
Dbać o zabawki i książki.
Dbać o higienę osobistą i porządek w sali.
Szanować pracę innych.
Okazywać, co myśli i czuje.
Zdrowo się odżywiać i zjadać posiłki.

PRZEDSZKOLAK NIE MOŻE:
Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym.
Przezywać innych.
Wyśmiewać się z innych.
Przeszkadzać innym w zabawie i pracy.
Niszczyc pracę innych.
Zabierać cudzej własności bez pytania.
Okłamywać.
Krzyczeć, hałasować.
Biegać po sali.
Niszczyć zabawek i innych przedmiotów.
Mówić i brzydkich słów.
Bawić się niebezpiecznymi przedmiotami.
Opuszczać sali bez wiedzy dorosłych.

REGUŁY ZACHOWAŃ W ŁAZIENCE:
Myjemy ręce:
• Przed posiłkami i po ich spożyciu.
• Przed oglądaniem książek.
• Po wyjściu z toalety.
• Po przyjściu z ogrodu przedszkolnego, spaceru.
Sposób mycia dłoni:
• Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.
• Moczymy dłonie i namydlamy.
• Płuczemy dłonie wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
• Zakręcamy kran.
• Otrząsamy ręce z wody nad umywalką, aby nie zamoczyć posadzki.
• Wycieramy dokładnie dłonie.
• Na właściwym wieszaku odwieszamy ręcznik.
• Odwijamy rękawy.

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM:
Korzystamy z urządzeń za zgodą nauczyciela i zgodnie z Regulaminem Placu Zabaw.
Pod zjeżdżalnią ustawiamy się w rzędzie oczekując na swoją kolej.
Nie sypiemy piaskiem, nie wysypujemy piasku poza piaskownicę.
Szanujemy zabawki, dbamy o piłki i sprzęt ogrodowy.
Zgłaszamy chęć skorzystania z toalety nauczycielowi.
Nie rozmawiamy z osobami znajdującymi się poza placem zabaw (tj. za ogrodzeniem).
Bawimy się w wyznaczonej przez nauczyciela części ogrodu.

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK:
Idziemy w parach z kolegą, koleżanką przydzieloną przed wyjściem.
Stosujemy się do ustalonych przed imprezą zasad.
Nie oddalamy się od nauczyciela.

REGUŁY ZACHOWAŃ PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW:
Siedzimy na wyznaczonym miejscu i spożywamy posiłek w pozycji lekko pochylonej ku stołowi.
Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych zasad.
Jemy w ciszy – nie rozmawiamy, nie mlaskamy ,nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
Po skończonym posiłku za zgodą nauczyciela wstajemy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

REGUŁY ZACHOWAŃ W SZATNI:
Spokojnie przebieramy się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
Starannie składamy swoją odzież, buty i odkładamy na swoją półkę.
Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na zewnątrz (spodnie, jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
Staramy mówić umiarkowanym głosem – zwłaszcza gdy odbywają się zajęcia w holu sąsiadującym z szatnią.
Nie zabieramy i nie przenosimy rzeczy z innych półek.
Nie biegamy, nie wspinamy się po szafkach, ławeczkach.


Przedszkolowo.pl logo